Koruma Süresi

554. s. KHK  ile tasarım tesciline ilişkin koruma süresi 5 yıldır. Sürenin başlangıcı, başvurunun yapıldığı tarih olarak hesaplanır. Koruma, tescilin yapıldığı ülke topraklarında geçerlidir. Koruma süresi, 5’er yıllık yenileme işlemi ile toplam 25 yıla kadar uzatılabilmektedir. 

Yenileme
Tasarım, sahibinin veya vekilin istemi üzerine yenilenir. Yenileme işlemi ile koruma süresi 25 yıla kadar uzatılabilmektedir. Yenileme talebi yapılırken, yenileme ücretinin ödenmesi zorunludur.
Yenileme süresi, _____________ gün itibariyle başlar.

Tasarımın Devri
Tasarımın devri iki yoldan gerçekleşebilir;

Sözleşme ile Devir
Tasarım Devir alanın ve verenin imza ve bayanlarını içeren tasarım ve tasarımın adının geçtiği noter tasdikli devir senedi ile yazılı olarak yapılmalıdır.

Hukuki İşlemlere Konu Olan Devir
Tasarım sahibinin ölümü halinde, tasarım  hukuki yoldan mirasçılarına intikal eder.
Bu du­rumlarda tasarım  devredilir, yeni sahipleri adına sicile işlenir ve ilan edilir.

Lisans Verme
Tasarım sahibi tescil ettirdiği tasarımını münhasıran kullanma hakkına sahipitir. Tasarım  sahibi, tasarımını ,kendisi kullanabileceği gibi, başkalarına lisans vererek de kullandırabilir.
Lisans anlaşmaları, inhisari (tekelci) ve inhisari olmayan (tekelci olmayan) sözleşmeler olarak iki gruba ayrılır.

inhisari Lisans
Lisans veren lisans alanın dışında baş­kasına tasarım lisansı veremez, hakkını açıkça saklı tutmadığı durumda tasarımıı ken­disi de kullanamaz. Bu durumda tasarımıı, sadece lisans alan kullanabilir.

İnhisari Olmayan Lisans [ Basit Lisans ]
Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, lisans inhisari değildir. Bu durumda lisans veren tasarımı kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı tasarım için başka lisanslar da verebilir.

Diğer İşlemler
Başvuru talebinde bulunulan tasarımlar ya da tescilli tasarımlar üze­rinde zaman içerisinde ortaya çıkan durumlarla ilgili olarak TPE nezdinde bildirimde bulunularak bunlarla ilgili bildirimi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bunlar; Adres Değişikliği, Unvan Değişikliği, Rehin, Haciz, Veraseten İntikal’ dir.

Adres Değişikliği
Enstitü’ nün, üçüncü kişilerin veya herhangi bir hukuki durum karşısında ilgili kuruluşların tasarım sahibiyle yazışabilmesi için, tasarım sicilinde belirtilmiş ad­reste olabilecek tüm değişikliklerin TPE’ ye bildirilmesi, sicile kaydedilerek ilan edilmesi gerekmektedir.

Unvan Değişikliği
Yeni unvan kullanılarak yapılacak yeni başvurularda sorun yaşanmaması, ticari yaşamda ya da herhangi bir hukuki durum karşısında ilgili kuruluşlar nezdinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda sorun yaşanmaması için, tasarım sicilinde belirtilmiş unvandaki tüm değişikliklerin TPE’ ye bildirilmesi, sicile kaydettirilerek ilan edilmesi gerekmektedir.

Veraseten İntikal
Tasarım sahibinin ölümü halinde, tasarım varislere intikal etmesi ile mirasçılar hak sahipliği oranında tasarım sahibi olduğunun sicile işlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tasarım koruma süresinin sona ermesi halinde tasarım üzerinde hak iddia etmek güçleşecektir.