KALİTE SİSTEMLERİ

ISO 9001:2000

Günümüz dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir . Bu da ancak, kuruluşlarda , tasarım aşamasından başlayarak üretim , pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayınlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası standartlar haline gelmiştir.

ISO 9001 NEDEN GEREKLİDİR?

 • Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,
 • Karın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,
 • Etkin bir yönetimi,
 • Maliyetin azalmasını,
 • Çalışanlarda daha üstün moral ve motivasyonu,
 • Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
 • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
 • Zaman ve kaynakların daha etkin kullanımı
 • İadelerin azalmasını,
 • Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için.

ISO 14001:2004

Pek çok kuruluş, çevreyle ilgili icraat ve başarılarının değerlendirilmesi amacıyla çevreyle ilgili faaliyetlerini gözden geçirmekte veya denetletmektedir. Ne var ki bu “gözden geçirme” ve “denetleme” işlemleri, tek başlarına, kuruluşların icraatının, sadece halde değil aynı zamanda gelecekte, hukukun ve kuruluş politikalarının aradığı şartlara uygunluğunu göstermekte yeterli olmamaktadır. Bu işlemlerin etkin olabilmesi için, belirli bir yapıya sahip bir yönetim sistemi içinde yürütülmesi ve genel yönetim faaliyetleriyle bütünleştirilmesi gerekmektedir.
Çevre yönetimiyle ilgili ISO standartları, kuruluşlara, ekonomik ve çevreye yönelik amaçlarına ulaşabilmeleri konusunda yardımcı olmak için; diğer yönetim gerekleriyle bütünleştirilmiş olan etkin bir çevre yönetim sistemi (ÇYS)’nin başlıca unsurlarını sağlama niyetiyle düzenlenmektedir. Bu Standard, diğer ISO standartları gibi, tarife dışı ticarî engeller yaratmak, hukukî yükümlülükleri değiştirmek veya artırmak amacını gütmemektedir.

Bu standard, böyle bir yönetim sisteminin şartlarını belirlemekte; her çeşit ve büyüklükteki kuruluşa, değişik coğrafî, kültürel ve sosyal şartlara uygulanabilmektedir. Sistemin başarısı, değişik düzeylerde değişik görevleri ifa eden personelin, özellikle üst yönetimin, bu konudaki taahhütlerine bağlıdır. Böyle bir sistem, kuruluşlara çevre politikası ve amaçlarını tespit edebilmeleri için bir usul geliştirme, bu usulün etkinliğini değerlendirme, bu politika ve amaçlara bağlılığı gerçekleştirebilme ve bu bağlılığı başkalarına da gösterebilme imkânı vermektedir. Standardın genel amacı, sosyo-ekonomik ihtiyaçlarla dengeli bir şekilde, çevrenin korunması ve kirlenmesinin önlenmesidir. Pek çok şartın aynı zamanda karşılanabileceği veya bu şartların her zaman yeniden düzenlenebileceği dikkate alınmalıdır.

ISO 18001:2004

İşyerlerinde yürütülen faaliyetler esnasında kaza ve sağlık koşullarında meydana gelebilecek olumsuz etkilerin azaltılması/ortadan kaldırılması ve insanlara daha iyi koşullarda çalışma ortamı sağlamayı hedefleyen bir standarttır.
Kapsam alanı çalışan, işçi, mühendis, ziyaretçi vb. firmanın faaliyet gösterdiği alan içinde bulunan tüm insanları kapsamaktadır. İş yerlerinde meydana gelen kazalar sonrasında ortaya çıkan maliyetler,firmanın kaza olmadan önlem alma için harcadığı tutarlardan çok daha fazladır. (Açılan tazminat davaları,işin durdurulması, işe yeni alınan personelin işe adaptasyon süreci vb.)

ISO 18001 NEDEN GEREKLİDİR?

 • Maliyetlerin azalmasını.
 • Diğer standartlarla entegre olabildiğinden kaynakların korunmasını
 • Çalışanlarda daha üstün moral ve motivasyonu.
 • Ulusal yasa ve dünya standartlarına uyum süresinin kısalmasını.
 • Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasını.
 • İşletme güvenliğin sağlanmasını.
 • Firmanın prestij ve saygınlık kazanmasını.
 • Resmi makamlar karşısında iş güvenliliğine olan duyarlılığın kanıtının sağlanması.
 • Rekabet gücünün artmasını sağlayan
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için.

HACCP Gıda Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), gıda üretiminde kritik kontrol noktalarında ortaya çıkacak riskleri ortadan kaldırmaya yönelik bir kalite yönetim sistemidir.

HACCP, gıda üretiminde “önleyici yaklaşım” ilkesine göre geliştirilmiştir. Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, gıda üretiminde insan sağlığına yönelik risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlayan sistematik bir yaklaşım anlamına gelmektedir.

HACCP Sistemi, üretimde gıda güvenliği için gerekli tüm işlemleri yapmaya yönlendirir ve sistemin mükemmele doğru sürekli gelişerek devam etmesini denetler.

Sahip olduğunuz HACCP sertifikası müşterilerinize gıda güvenliği için tüm işlemleri yaptığınıza dair güvence verir.

HACCP, bir gıda ürününün farklı üretim aşamalarında meydana gelebilecek tehlikelerin belirlenmesine ve analiz edilmesine, bu tehlikelerin önlenmesi için gerekli faaliyetlerin belirlenmesine ve bu faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulamaya dönüştürülmesini takip etmeye yarayan bir sistemdir.

İnsan sağlığına yönelik risk faktörleri, gıdanın kimyasal, mikrobiyolojik yada fiziksel etkileşime maruz kalması sonucunda ortaya çıkar. HACCP Sisteminin amacı, tüketici sağlığını riske sokabilecek bu kritik noktaları kontrol altına almaktır.

Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Uygulanması ile;

 • Tüketicilere gıdanın güvenli ve hijyenik bir şekilde üretilmiş olduğuna dair güvence verilmiş olur.
 • Gıdanın hijyenik bir şekilde üretildiğinin garanti edilebilmesi için gerekli önlemlerin alınmış olduğu gösterir.
 • Kuruluşlar için ürün iadeleri ve piyasadan ürünleri toplatma veya geri çekme gibi hususlar, ekonomik açıdan çok büyük avantaj sağlayacak şekilde minimuma iner.
 • Yüksek oranda etkinlik elde edilir.
 • Uygun olmayan malzeme alımı ve hijyenik olmayan üretim koşullarına engel olarak, üreticinin müşterilerine sağlıklı ürünler sunması sağlanır.

CE BELGESİ

CE işareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. CE işareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

Türkiye’de Bulunan Bir İmalatçı CE İşaretini Kullanmak İçin Aşağıdakileri Yapmalıdır :

Ürünle ilgili Yeni Yaklaşım Direktiflerinin Tespiti

Ürüne ait direktiflerde atıf yapılmış Standardların tespiti veya herhangi bir standarda atıf yapılmamışsa genel güvenlik standartlarının tespiti

Standardlara uygun üretimi planlamak

Direktiflerde de belirtildiği üzere uygunluk değerlendirme amaçlı firmanın yapısına uygun bir modulün tespiti

Zorunlu kılınmışsa bir NOTIFIED BODY Onaylanmış Kuruluş’a müracaat ve uygunluk değerlendirme işlemi

Teknik Dosyanın hazırlanması

Uygunluk beyanı (DecUygunluk Blaration of Conformity) yapılarak, CE işaretinin kullanımı

Avrupa Birliği ( AB) üye ülkeler itibariyle teknik standartlar arasında uyum sağlamak amacıyla bir sistem oluşturmuştur. Bu sistemlerin amacı, üye ülkeler arasında ulusal standartların yerine Avrupa normlarını (EN) oluşturmaktır.Bu normları daha sonra gruplanarak (tıbbi alet, asansör, oyuncak, elektrikli aletler gibi) 19 maddelik AB direktiflerini ortaya çıkarmaktadır.
1995 yılından itibaren, çoğunluğu zorunlu olmamakla beraber AB’ye ithal edilecek ürünlerde AB normlarına uygunluk ifadesi olan CE işareti aranmaya başlamıştır.Bu işaret ürünün direktiflerce belirlenen şartlara uygun olarak üretildiğini ve pazara sürüldüğünü belirtir.
Topluluğa ithal edilen ürünlere CE işareti olmadığı taktirde doğabilecek zarardan ithalatçı ve üretici sorumlu olacaktır.
CE bir kalite markası değildir.Sağlık, güvenlik çevre ve tüketicinin korunması gereklerine uygun olduğunu gösterir.CE işareti taşıyan bir ürün, AB üyesi ülkeler arasında serbest dolaşıma girmekte; böylece işaret bir nevi “ürün pasaportu” işlevini görmektedir.
CE işareti bulunan bir ürünün AB ve EFTA ülkelerinden, standartlarla ilgili yasal gerçekler ortaya konularak geri çevrilmesi mümkün değildir.CE işareti, ürünün topluluk teknik mevzuata uygunluğunu belirten bir semboldür.
Bir ürün için CE işaretinin nasıl temin edileceği ürünün taşıdığı riske bağlıdır.Düşük riskli ürünler için asgari gereklerin yerine getirildiği yalnızca üreticinin beyanı ile belgelendirildiği halde yüksek riskli ürünler için bir test belgelendirme kuruluşuna (kontrol ve belge verme yetkisine sahip firma )gerek vardır.

AB Uyumu için Başlıca Engeller :

Güvenlik (Safety Assurance )-CE Markası

Çevre (Eco-Label)-yeşil Nokta, Enerji Tüketimi ve ISO 14000

Kalite: ISO 9000

CE Markası ürünlerin serbest dolaşımı için üye ülkelerin önerdiği 4 ilkeyi kapsar :

 • Can ve mal güvenliği
 • Çevrenin korunması
 • Hayvan ve bitki varlığının korunması
 • Tüketicilerin korunması