Patent nedir?

Bir buluşun kullanımı için sahibine belirli bir süre ile tanınan tekel hakkıdır ve bu hakkı gösteren belgenin adıdır.
Buluşlar patent veya f.model belgesi ile korunurlar.
Türkiye’de kaç çeşit patent sistemi vardır ?

Türkiye’de biri incelemesiz; diğeri incelemeli olmak üzere iki çeşit patent sistemi vardır.

İncelemeli sistem araştırma ve inceleme safhalarını kapsamaktadır. İşlemler daha uzun sürmekte, ancak incelemeli patent, başvurunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığını gösteren bir inceleme raporuna dayanarak verildiği için 20 yıllık bir koruma elde edilmektedir.

İncelemesiz sistem, sadece araştırma safhasına sahip olup, ülkemizde mali kaynakları kısıtlı olan buluş sahiplerine ucuz, süratli ve 7 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. İncelemesiz patent için koruma süresi sona ermeden inceleme talep edilirse bu süre 20 yıla tamamlanarak incelemeli patente dönüştürülebilmektedir.
Bir buluşun patent ile korunabilmesi için gerekli kriterler nelerdir?

Yenilik
Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.

 • Tekniğin bilinen durumunun aşılması

Konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı nitelik anlamındadır.

 • Sanayiye uygulanabilirlik.

Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir. (Örneğin: Zaman makinası)

Bir buluşun faydalı model verilerek korunabilmesi için gerekli kriterler nelerdir?

 • Yenilik,
 • Sanayiye uygulanabilirlik.

Buluş niteliğinde olmadıkları için patent verilemeyecek konular nelerdir?
a) Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
b) Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
c) Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar,
bilgisayar yazılımları;
d) Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili
teknik yönü bulunmayan usuller.
e) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile
insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri. e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.

Patentle korunamayacak buluşlar ?
a) Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
b) Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan
bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

Patent ile faydalı model arasındaki fark nedir?

 • Faydalı model belgesi ile korunan buluşların tümü patent belgesi ile de korunur. Ancak patentle korunan buluşların tümü f.model belgesi ile korunamaz. (Örneğin: kimyasal formüller ancak patentle korunabilirler.)
 • Faydalı modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,
 • Koruma süreleri farklıdır.
 • Faydalı model belgesine, ek faydalı model belgesi verilmez. Patentlerde ise ek patent belgesi alınabilir.
 • Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Patent ve Faydalı Model belgesi koruma süreleri kaç yıldır?

 • İncelemeli patent 20 yıl,
 • İncelemesiz patent 7 yıl,
 • Faydalı model belgesi 10 yıl,

Koruma süresi sona eren Patent ve Faydalı Modeller halka maal olur.

Patent yada Faydalı model, hak sahibine ne tür haklar sağlar?
Buluşun ekonomik faydalarından sadece buluş sahibinin yararlanmasına imkan vererek, rakiplerine karşı teknik ve ekonomik üstünlük kazandırır.
Mülkiyet hakkı sağlayan bir hak olarak devir alınabilir ve devir edilebilir
Söz konusu buluştan başkalarının (rakiplerin), yararlanmasını yasaklama hakkı sağlar.
Lisans verilmesi yoluyla başka kişilere hak tanıma imkanı verir. Lisans bir tür kiralama hakkıdır.
Böylece, buluş sahibi buluşunu kendisi kullanırken, ekonomik bir yarar karşılığında yada karşı lisanslar alınması karşılığında, başkalarına da söz konusu hakkı kullandırma hakkını elinde tutmuş olur.
Tüm dünyada olduğu gibi ticari bir prestij sebebidir. Patent fikri bir sermayedir.
Taklit edilmesi halinde hukuki ve cezai her türlü yasal imkanın kullanılmasına izin verir.

PATENT VE FAYDALI MODEL BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Tarifname;
Burada buluş konusu, ilgili olduğu teknik saha, tekniğin bilinen durumu, buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler, teknik resimlere ait açıklamalar ve buluşun sanayiye uygulanma biçimi detayları ile belirtilmelidir.

Özet;
Buluşa ait teknik bilginin özünü içermelidir.

İstemler;
İstemlerde buluşun Patentle veya Faydalı Modelle korunması istenilen unsurları tanımlanmalıdır.

Teknik Resimler
Buluşla ilgili korunması istenen kısımlara ait teknik resimler.

Vekaletname


Faydalı Model Süreçleri