TSE

20. Yüzyıl başlarından itibaren ekonomik ve sosyal hayatta standart ve standardizasyonun önem kazanması, ülkeleri , hazırlanan standartların uygulanması için çeşitli tedbirler almaya yöneltmiştir . Gerek üretici ile doğrudan temas sağlanması , gerekse tüketici için teminat oluşturması açısından ürün belgelendirme sistemlerinin kurulması , kısa vadede sonucu alınabilecek en etkili araç olarak görülmüştür . Bugün dünyanın pek çok ülkesinde milli standart teşkilatlarının sorumluluğunda ve bünyesinde ürün belgelendirmesi yapılmaktadır .

Türk Standardları Enstitüsü de 1964 yılında uygulamaya koyduğu “Standardlara uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasının Kullanma Hakkinin verilmesi)” ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır . Bu uygulama ile başlangıçta üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme şuurunun yerleştirilmesi , yaygınlaştırılması amaçlanmış , tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır .

Belgelendirme günümüzde giderek daha da önem kazanmış, uluslararası ticarette , pazarlamanın birinci öncelikli konusu olarak gündemdeki yerini almıştır . Özellikle iki ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ürün ve hizmetin pazarlanması için düzenlenen belgeler önemli rol oynamaktadır. Bu çerçevede, uluslararası platformlarda belgelerin karşılıklı olarak tanınması ticareti kolaylaştırmış, özellikle gümrük kapılarında ürünlerin üzün süre bekletilmesi problemini ortadan kaldırmıştır .

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi

Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

* TSE’ye müracaat değerlendirilir, uygun görülürse üretim yerinde inceleme yapmak üzere heyet görevlendirilir. İnceleme heyeti, üretim yerinde; tesis, ekipman, personel ve kalite sistemi yönünden inceleme yapar. İnceleme neticesi firmanın yeterli bulunması halinde, numune alınır, ilgili standardına göre numuneler muayene ve deneylere tabi tutulur.

* Üretim Yeri İnceleme Raporu ile Muayene ve Deney Raporları TSE Belgelendirme Komisyonunda görüşülüp karara bağlanır.

* TSE Markasını kullanma hakkı verilmesine karar alınmışsa, firma ile TSE arasında noter huzurunda TSE Markası Kullanma Sözleşmesi imzalanır. Firmaya üretim yerinin yeterliliğini gösteren İmalata Yeterlilik Belgesi, ürünlerinin Türk Standardına uygunlugunu ifade eden Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi verilir.

* Firmaya yapılan incelemeyle ilgili olarak İnceleme,Maktu Belge ve Muayene ve Deney Ücretleri tahakkuk ettirilir ve alınan avanstan mahsup edilir.

HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğunu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belgelendirme de amaç sunulan hizmetin kalite seviyesinin kabul edilebilir sınırlar altına düşmemesi için sağlanması gereken alt sınırların tespit edilmesi şeklinde açıklanabilir.
İşletmenin sunmuş olduğu hizmetin müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi açısından sağlaması gereken şartlar TSE standartlarınca belirtilir, işletme TSE denetmenlerince bu standart çerçevesinde denetlenerek gerekli tespitler yapılır. İşletmenin TSE standardına uygunluğunun tespit edilmesinden sonra TSE ile 1 yıl geçerli olmak üzere Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelendirmesi yapılmaktadır.